W 2023 roku zmienią się zasady wycinki drzew. Co prawda rozwiązania legislacyjne w zakresie zezwoleń na wycinkę (przede wszystkim dla przedsiębiorców) pozostaną bez zmian, tak poluzowane zostaną zasady zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne. Już o wiele grubsze drzewa będzie można usuwać z działki bez konieczności zgłaszania tego faktu do gminy. Jaki obwód ma mieć drzewo, które chcemy wyciąć bez zezwolenia, a jaki obwód musi mieć drzewo, by móc ściąć je bez zgłoszenia?

Również w nowym roku właściciele nieruchomości nie będą musieli uzyskiwać zezwolenia na wycinkę, jeśli na ich posesji rośnie drzewo lub krzew, a ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy z dalszą sprzedażą. Koniecznością uzyskania zezwolenia objęci są przedsiębiorcy – z wyjątkami.

O jakim obwodzie drzewa można wyciąć bez zezwolenia

Według przepisów o ochronie przyrody uzyskanie zezwolenia wycinkę nie jest wymagane, gdy chodzi o usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli obwód drzewa wykracza poza normy, bezwzględnie należy uzyskać zezwolenie (wyjątkiem są cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew. Co zawiera

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:

- nasadzeń zastępczych lub

- przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli takie zostało wydane.

Co zawiera zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
 • miejsce usunięcia drzewa lub krzewu;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
 • termin usunięcia drzewa lub krzewu.

O jakim obwodzie drzewa można wycinać bez zgłoszenia do gminy

Jednak mimo, że drzewo jest nasze, bo rośnie na działce, do której mamy prawo oraz nie zamierzamy go sprzedawać – do wycinki konieczne będzie zgłoszenie tego zamiaru do gminy. W jakiej sytuacji?

Dzięki projektowanej zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dojdzie do zwiększenia o 20 cm – w stosunku do obecnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa, którego wycięcie wymaga zgłoszenia.

W przyszłym 2023 roku właściciel będzie musiał zgłosić do urzędu wycinkę drzew, których obwód (mierzony na wysokości 5 cm) przekracza:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków.

Wniosek o wydanie zezwolenia lub zgłoszenia wycięcia drzewa - elektronicznie

Możliwość przesłania wniosku o wydanie zezwolenia bądź zgłoszenia wycięcia drzewa drogą elektroniczną (zezwolenie dotyczy osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą, a zgłoszenie - fizycznych) wprowadziła opublikowana ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185). Wnioski mają być jednolite w całym kraju i niebawem zostaną zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministra klimatu i środowiska.

Kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów nie trzeba uzyskiwać również w przypadku :

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m;
 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze;
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone;
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu; ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.