Gminy będą miały dwa miesiące na przyznanie świadczenia w przypadku wniosków złożonych w listopadzie. Część osób może więc otrzymać dodatek węglowy w 2023 r.

Taki będzie efekt zmiany przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.), która została zaproponowana w rządowym projekcie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw. Teraz zgodnie z art. 2 ust. 11 wspomnianej ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku, ale z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wniosków złożonych po 30 października br. czas na przekazanie pieniędzy upływa 30 grudnia. Natomiast nowe brzmienie tego przepisu zakłada usunięcie tego wyjątku, dzięki czemu gminy będą miały dwa miesiące na realizację wniosków złożonych również w listopadzie (dziś jest ostatni dzień na jego złożenie). Jednocześnie to oznacza, że niektóre osoby będą musiały dłużej poczekać na wypłatę świadczenia, bo będzie mogła ona nastąpić w styczniu 2023 r.
– To ułatwi nam pracę, bo mamy jeszcze wiele wniosków do rozpatrzenia i wywiadów środowiskowych do przeprowadzenia. Przy takim obciążeniu obawialiśmy się, czy uda nam się dotrzymać grudniowego terminu wypłaty pieniędzy – mówi Edyta Ciesielska, kierowniczka działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
W rządowym projekcie została uwzględniona też zmiana obejmująca ustawę z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 ze zm.), w zakresie wypłaty dodatku elektrycznego. Wnioski o to świadczenie będzie można składać od 1 grudnia i będzie wypłacane w dwóch kwotach 1000 zł lub 1500 zł dla gospodarstw domowych, w których zużycie prądu w 2021 r. przekroczyło 5 MWh. Problem w tym, że przepisy nie określają, w jaki sposób potwierdzać spełnienie tego warunku, aby możliwe było uzyskanie wyższego wsparcia. Wprawdzie w rozporządzeniu z 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz.U. poz. 2443) wskazano, że trzeba dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym pokazujące zużycie prądu w ubiegłym roku, ale w trakcie konsultacji Rządowe Centrum Legislacji argumentowało, że nie ma do tego podstawy prawnej. Dlatego resort klimatu postanowił doprecyzować przepisy ustawy w tej kwestii i dodać art. 33 ust. 2a w ustawie z 7 października br., aby jednoznacznie z niej wynikała konieczność przedstawienia rozliczenia zużycia energii elektrycznej.
Ponadto projekt ustawy, którym mają dziś zająć się posłowie, wprowadza nowe zadanie dla gmin związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla rodzin, które gazem ogrzewają domy i mieszkania. Takie wsparcie będzie przysługiwać gospodarstwom, których główne źródło ogrzewania jest zasilane paliwami gazowymi i zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy. Drugim warunkiem będzie osiąganie dochodu, który nie przekracza 2100 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa lub 1500 zł w przeliczeniu na członka rodziny (analogiczny próg obowiązywał przy przyznawaniu dodatku osłonowego). Do wniosku trzeba będzie dołączyć umowę na sprzedaż gazu, fakturę dokumentującą jego dostarczenie oraz dowód zapłaty. Refundacja będzie należeć się z tytułu opłaconych faktur od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wniosek trzeba będzie zaś złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.
Wzorem innych wprowadzanych w ostatnim czasie świadczeń przyznanie refundacji podatku VAT nie będzie wymagało wydania decyzji, a wójt, burmistrz, prezydent miasta będzie mógł upoważnić do prowadzenia postępowań w tej sprawie ośrodek pomocy społecznej lub inną gminną jednostkę organizacyjną. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie