Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd. Zakłada on, że obowiązek współfinansowania pobytu będzie dotyczył mieszkających w ośrodkach prowadzonych przez wojewodę lub inne podmioty dłużej niż 120 dni. Należność wnoszona przez uchodźcę będzie pokrywać 50 proc. kosztów (z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 40 zł za osobę dziennie). Jeśli obywatel Ukrainy będzie przebywał w ośrodku zbiorowego zakwaterowania powyżej 180 dni, kwota opłaty wzrośnie do 75 proc. kosztów (ale nie będzie mogła przekroczyć 60 zł dziennie).
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami z wymogu partycypacji w kosztach będą zwolnione wskazane kategorie uchodźców, m.in. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności, rodzice samotnie sprawujący opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, kobiety w ciąży oraz dzieci. Współfinansowanie pobytu nie będzie miało zastosowania również do zorganizowanych grup dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej, dla których sąd ustanowił opiekuna tymczasowego.