Osoby przebywające w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania będą partycypować w kosztach utrzymania i wyżywienia. Aby mogły w nich mieszkać dłużej niż 120 dni, będą musiały mieć nadany numer PESEL.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd. Zakłada on, że obowiązek współfinansowania pobytu będzie dotyczył mieszkających w ośrodkach prowadzonych przez wojewodę lub inne podmioty dłużej niż 120 dni. Należność wnoszona przez uchodźcę będzie pokrywać 50 proc. kosztów (z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 40 zł za osobę dziennie). Jeśli obywatel Ukrainy będzie przebywał w ośrodku zbiorowego zakwaterowania powyżej 180 dni, kwota opłaty wzrośnie do 75 proc. kosztów (ale nie będzie mogła przekroczyć 60 zł dziennie).
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami z wymogu partycypacji w kosztach będą zwolnione wskazane kategorie uchodźców, m.in. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności, rodzice samotnie sprawujący opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, kobiety w ciąży oraz dzieci. Współfinansowanie pobytu nie będzie miało zastosowania również do zorganizowanych grup dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej, dla których sąd ustanowił opiekuna tymczasowego.
Rządowy projekt doprecyzowuje też przepisy regulujące zasady korzystania przez ukraińskich rodziców ze świadczeń na dzieci, takich jak 500+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy i zasiłek rodzinny. ZUS oraz gminy będą otrzymywały dane z rejestru prowadzonego przez Straż Graniczną dotyczące daty każdorazowego wjazdu do Polski i wyjazdu z terenu naszego kraju. Ma to zapobiegać przypadkom bezprawnego pobierania pomocy finansowej przez osoby, które wyjechały z naszego kraju. Bezpośrednio po opuszczeniu przez nich Polski ZUS oraz gmina wstrzymają wypłatę przyznanych wcześniej świadczeń. Jeśli obywatel Ukrainy wróci, świadczenia będą kontynuowane, o ile rodzic będzie spełniał warunki wymagane do ich otrzymywania.
Projekt wskazuje, że w 2023 r. rząd będzie wciąż finansowo wspierał samorządy w realizacji zadań oświatowych dotyczących ukraińskich dzieci. Chodzi tutaj o koszty związane z kształceniem oraz opieką nad dziećmi w przedszkolach i szkołach. Wsparciem będą objęte także publiczne szkoły policealne, szkoły dla dorosłych oraz branżowe szkoły II stopnia, w których kształcą się uczniowie z Ukrainy.
Nowelizacja ustawy ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw z kilkoma wyjątkami, bo np. przepisy wprowadzające dopłacanie do kosztów zakwaterowania i wyżywienia zaczną obowiązywać od 1 marca 2023 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd