O nadwyżce budżetowej stanowi art. 217 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). W jego ust. 1 postanowiono, że różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu JST albo deficyt budżetu JST. Z kolei w ust. 2 wskazano, że deficyt budżetu JST „może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z: