Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, rozpatrując skargę złożoną przez podmiot, który miał podpisaną umowę z prezydentem miasta na organizację opieki nad dziećmi w żłobku i z tego tytułu otrzymywał dotację. Jednak została ona w czerwcu br. rozwiązana przez samorząd ze skutkiem natychmiastowym, a do właściciela placówki wysłane zostało pismo, które zobowiązuje go w terminie 14 dni do zwrotu dotacji z odsetkami.
Podmiot prowadzący żłobek złożył na tę czynność skargę do WSA, ale została odrzucona jako niedopuszczalna, ponieważ jej przedmiot nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Sąd przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy z 30 września 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) kontroluje on legalność działalności organów administracji publicznej, sprawowanej we władczych formach wymienionych w art. 3 par. 2 pkt 1–7. Należą do nich m.in. decyzje administracyjne, postanowienia, akty prawa miejscowego; WSA są też właściwe do rozpatrywania skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania. W efekcie działania administracji, których nie da się jednoznacznie sklasyfikować jako jednej z wymienionych w przepisach form, nie podlegają kontroli sądowej.