Co zrobić, gdy utraciłeś polskie obywatelstwo i chcesz je odzyskać? Jak może uzyskać polskie obywatelstwo cudzoziemiec - wyjaśniamy krok po kroku.

Jak nabyć obywatelstwo polskie

Obywatelstwo to przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której obywatel ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec obywatela.

Według art. 34 konstytucji obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa (o obywatelstwie polskim). Co ważne obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.

Zgodnie z ustawą z 2009 r. o obywatelstwie polskim, obywatelstwo polskie nabywa się:

  • z mocy prawa;
  • przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  • przez uznanie za obywatela polskiego;
  • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.
Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca. W tym przypadku jest też nim osoba, która była obywatelem polskim, ale obywatelstwo utraciła (nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa). Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego można pobrać oficjalnej strony internetowej MSWiA, uzyskać go w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie.

W przypadku obcokrajowca będzie też potrzebne tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP. Jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców, to aby dzieci poniżej 18. roku życia również otrzymały obywatelstwo polskie - będzie też potrzebne oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica.

Dzieci pomiędzy 16. a 18. rokiem życia najpierw muszą wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa. Mogą to zrobić tylko osobiście w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie.

Nadanie obywatelstwa polskiego a dzieci

Jeśli oboje rodzice dostaną polskie obywatelstwo - ich dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 lat, też dostaną polskie obywatelstwo.

Jeśli jedno z rodziców dostanie polskie obywatelstwo - jego dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 lat, dostaną polskie obywatelstwo tylko gdy:

  • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;
  • drugie z rodziców wyraziło zgodę na nabycie polskiego obywatelstwa przez dziecko (zgodę wyraża się w oświadczeniu);
  • dzieci powyżej 16 lat wyrażą na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

Gdzie złożyć wniosek o obywatelstwo polskie

Wniosek o obywatelstwo należy złożyć do:

  • do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - jeśli osoba legalnie mieszka w Polsce;
  • do konsula - jeśli mieszka za granicą.

Kto nadaje obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie może nadać Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego. W praktyce na rozstrzygnięcie Prezydenta RP oczekuje się obecnie ponad rok.

Jak odwołać się od decyzji prezydenta o nadanie obywatelstwa polskiego

Od decyzji prezydenta o nadanie obywatelstwa polskiego nie można się odwołać. Postanowienia Prezydenta RP są ostateczne.