Radni nie mogą w uchwale wskazywać członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego ani przyznawać jego przewodniczącemu prawa do tworzenia grup roboczych.
Tak uznał wojewoda dolnośląski, który stwierdził nieważność niektórych zapisów załącznika do uchwały rady gminy Miękinia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Określony został w nim regulamin funkcjonowania tego gremium, jednak zdaniem wojewody część jego postanowień naruszyła upoważnienie wynikające z art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.).
Zastrzeżenia wojewody dotyczyły przede wszystkim wskazania w załączniku do uchwały, że w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na terenie gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. policji, oświaty i pomocy społecznej oraz specjaliści w tej dziedzinie. Tymczasem zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy rada gminy ma prawo określić wyłącznie tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków tego gremium oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Ta delegacja nie przyznaje więc jej prawa do ustalenia jego składu. Wojewoda przypomniał, że jednostki, których przedstawiciele biorą udział w pracach zespołu, wymienia art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy. Z kolei ostatecznego ustalenia, jakie podmioty będą w nim reprezentowane, dokonuje wójt.
Organ nadzoru unieważnił też zapis przyznający przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego prawo powoływania grupy roboczej zajmującej się indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie oraz wyznaczenia jej koordynatora. Jego zadaniem miałoby być prowadzenie dokumentacji i przedstawienie w ciągu 3 dni od posiedzenia wyników prac grupy. W tym przypadku, jak wskazuje wojewoda, radni naruszyli art. 9a ust. 10 ustawy. Powód? Powołanie grupy roboczej jest uprawnieniem całego zespołu interdyscyplinarnego.
Ponadto wojewoda za nieprawidłowe uznał postanowienie odnoszące się do tego, że członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych. Jego zdaniem stanowi to powtórzenie zapisu ustawowego oraz jednocześnie jego nieuprawnioną modyfikację, ponieważ art. 9a ust. 13 wyraźnie określa, że wspomniane osoby działają w ramach obowiązków.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.5.2015.SPI wojewody dolnośląskiego z 5 lutego 2015 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia