Nie. Odpady pochodzące z jednostek handlu i zakładów przemysłowych nie są odpadami komunalnymi. Potwierdził to jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 czerwca 2022 r. (sygn. akt III OSK 5127/21). Jak wyjaśnił, jeżeli odpady pochodzą od innych wytwórców niż gospodarstwa domowe, to aby być zaliczone do odpadów komunalnych, muszą oprócz składu wykazywać podobieństwo charakteru, a więc powinny powstawać w podobny sposób jak te gromadzone w gospodarstwach domowych.

Istota sporu