Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wsparcia to efekt zmian wprowadzonych przez ustawę z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 ze zm.). Uwzględnia je projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie udzielania pomocy takim osobom. Zastąpi ono obowiązujące przepisy w tym zakresie, które wygasną 28 lutego.
Projekt określa obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) związane z przygotowaniem indywidualnego programu integracji dla obcokrajowca oraz wysokość świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Dla osoby samotnej będą one wynosić do 1260 zł miesięcznie przez okres pierwszych sześciu miesięcy. W ciągu kolejnego pół roku będzie to maksymalnie 1134 zł. W przypadku rodzin wysokość świadczenia będzie uzależniona od liczby jej członków. Jeżeli w jej skład wchodzą 3 osoby, na jedną z nich będzie przysługiwać do 630 zł (50 proc. z 1260 zł), przez pierwsze pół roku. Następnie kwota ta zmaleje do 567 zł (90 proc. z 630 zł). Świadczenie będzie wypłacane do 15. każdego miesiąca.
Postępy cudzoziemca w procesie integracji będą monitorowane przez pracownika socjalnego co najmniej raz na kwartał.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia