Od tego roku odpady budowlane i rozbiórkowe nie stanowią już odpadów komunalnych. Ustawodawca zdefiniował je jako odpady powstałe podczas robót budowlanych, a już od 1 stycznia 2023 r. w życie wejdzie art. 101a ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), zgodnie z którym wprowadzony zostanie obowiązek ich selektywnej zbiórki i odbioru z podziałem na sześć frakcji (patrz: infografika). Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami już na etapie konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o odpadach zwracał uwagę, że art. 11 ust. 1 unijnej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów zaleca „ustanowienie systemów sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych”, co nie jest jednoznaczne z koniecznością wprowadzenia selektywnej zbiórki tych odpadów u źródła. Ustawodawca zdecydował się jednak na dalej idące rozwiązanie. Zmiany nie obejmują natomiast odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, do których nadal stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z art. 1b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

Problem z szarą strefą