Inna zaakceptowana przez nich modyfikacja dotyczyła przepisu umożliwiającego pozostanie w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej osobie, która skończyła 18 lat – do czasu 25. urodzin. Co do zasady może ona dalej być wychowankiem pieczy, o ile się uczy. Posłowie postanowili zaś rozszerzyć ten przepis w taki sposób, aby w pieczy mogły pozostać również pełnoletnie osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, niezależnie od tego, czy kontynuują naukę, czy nie.
Wspomniana nowelizacja ustawy zakłada, że minister rodziny będzie prowadził rejestr pieczy zastępczej. Ma się na niego składać siedem wykazów, w których gromadzone będą informacje m.in. o dzieciach umieszczonych w pieczy, rodzicach zastępczych i kandydatach do pełnienia tej funkcji. Posłowie doprecyzowali przepisy, tak aby zakres danych znajdujących się w rejestrze obejmował też numer PESEL albo dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dostęp do tych informacji będą miały jednostki samorządu, sądy, a także ZUS w związku z prowadzonymi postępowaniami o przyznanie świadczenia wychowawczego, 300+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego, a posłowie dodali, że również na potrzeby przyznania dofinansowania na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku.