Nie ma prawnych przeszkód, aby gmina przekazała ochotniczej straży pożarnej wsparcie w formie dotacji celowej na remont remizy wchodzącej w skład zasobu nieruchomości samorządowych. Punktem wyjścia w ocenie podanej problematyki będzie art. 10 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. W jego ust. 1 postanowiono, że w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym:
1) obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie;