O sprawach kadrowych w szkołach w związku z kolejnym rokiem szkolnym decyduje się jeszcze w maju, bo właśnie wtedy wdrażane są decyzje wynikające z zatwierdzonych arkuszy organizacji (trzymiesięczny okres wypowiedzenia przesądza, że aby rozstać się z danym nauczycielem, na ogół konieczne jest wręczenie mu stosownego pisma do końca maja). Jednak w praktyce to koniec wakacji i początek września jest rozstrzygający dla stanu zatrudnienia i przydziału zadań. Konieczność zwiększenia liczby oddziałów w wyniku przeprowadzonej rekrutacji czy dostarczenie przez rodziców uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego potrafią bowiem zburzyć najlepiej przygotowany plan pracy szkoły, a to z kolei wymusza korektę arkusza organizacji. Sama zmiana dokumentu organizującego rok szkolny to tylko akt formalny, ale pociąga za sobą wydatki, na które samorząd nie był przygotowany. Co, jeśli w budżecie nie ma wolnych środków i aneks arkusza nie zostanie zatwierdzony?

Odrębność wyłącznie organizacyjna