Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy z 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180). Została ona właśnie skierowana do konsultacji społecznych.
Jak podkreślają autorzy nowelizacji, jest ona w głównej mierze związana z implementacją przepisów unijnych [dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L 435 z 23.12.2020)]. Jak wynika z uzasadnienia, państwa członkowskie muszą ją wdrożyć do 12 stycznia 2023 r.