Nałożenie na dostawców wody m.in. obowiązku informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody – to jedna ze zmian zaproponowanych w nowym projekcie ustawy.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy z 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180). Została ona właśnie skierowana do konsultacji społecznych.
Jak podkreślają autorzy nowelizacji, jest ona w głównej mierze związana z implementacją przepisów unijnych [dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L 435 z 23.12.2020)]. Jak wynika z uzasadnienia, państwa członkowskie muszą ją wdrożyć do 12 stycznia 2023 r.
Projekt nakłada wiele obowiązków na dostawców wody. Będą oni zobowiązani m.in. do badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli czy informowania konsumentów o jej jakości, cenach i zużyciu.
Ponadto przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz minister ds. gospodarki wodnej będą musieli prowadzić analizy strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tzw. wielkości wycieków wody) oraz opracowywać plany działania w celu ich ograniczenia.
Z kolei zarówno dostawcy wody, jak i właściciele oraz zarządcy nieruchomości będą zobowiązani do wykonywania ocen ryzyka – w pierwszym przypadku dotyczących obszarów zasilania ujęć wody i systemów zaopatrzenia w nią, w drugim – wewnętrznych systemów wodociągowych.
Projekt ma także doprecyzowywać kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury związane z nadzorem nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (obejmujące m.in. monitoring jej jakości czy procedurę rozpatrywania wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od spełniania wymagań jakościowych dla wody).
Samorządy wraz z dostawcami będą zobligowani do identyfikowania osób pozbawionych dostępu do wody pitnej lub mających do niej ograniczony dostęp i podejmowania działań w celu poprawy sytuacji.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych