Organizacja zawarła w nim swoje uwagi do projektu nowelizacji ustaw: o pomocy społecznej oraz o działalności leczniczej. Zakłada on, że DPS będzie mógł wystąpić do wojewody o nadanie statusu podmiotu leczniczego. Dzięki temu będzie mógł zawierać kontrakty z NFZ, w ramach których będzie finansowana opieka pielęgniarska oraz wynagrodzenia tej grupy zawodowej. Takie rozwiązanie ma niwelować obecne znaczne dysproporcje w wysokości wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w DPS oraz ich koleżanek pracujących w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Federacja proponuje dodanie do projektu dodatkowego przepisu gwarantującego, że pochodzące z budżetów placówek pieniądze, z których do tej pory były finansowane pensje pielęgniarek, będą w całości spożytkowane na wynagrodzenia pozostałych pracowników DPS.