Ośrodek pomocy społecznej nie ma obowiązku udostępniania formularzy, sprawozdań, protokołów i innych dokumentów zgromadzonych w ramach procedury niebieskej karty (NK).
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę osoby, której gminny zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odmówił wglądu w akta NK. Jego przewodniczący tłumaczył to tym, że zespół nie jest organem administracji publicznej, a sama procedura nie jest postępowaniem administracyjnym.
Skarżący zwrócił się o udostępnienie NK do ośrodka pomocy społecznej, który jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną zespołu i dysponuje wszystkimi zgromadzonymi w trakcie jego prac dokumentami. Powołał się przy tym na ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.). Argumentował, że dokumenty znajdujące się w aktach niebieskiej karty zostały wytworzone w ramach pełnionych obowiązków przez osoby wykonujące funkcje publiczne, a ośrodek pomocy społecznej jako administrator danych nie musi ich przetwarzać.
Dyrektor ośrodka uznał jednak, że akta NK nie stanowią informacji publicznej. Wskazał, że osobie, która wnioskuje o możliwość wglądu w dokumentację prac zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, można przekazać informacje o danych, jakie są w ich posiadaniu, ale nie ich konkretną treść.
Zarzutów skarżącego nie podzielił też sąd. W jego ocenie ośrodek pomocy społecznej zapewnia wprawdzie obsługę zespołowi interdyscyplinarnemu i jest dysponentem tego, co zostało udokumentowane w trakcie jego prac, ale nie stanowi to informacji publicznej. WSA podkreślił, że nie są to dokumenty urzędowe, które są zaliczane do danych publicznych. Ponadto nałożony na członków zespołu obowiązek zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji procedury świadczy o niepubliczności tych danych.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 14 października 2014 r., sygn. akt IV SAB/Wr 166/14.