Wśród wniosków de lege ferenda zawartych przez KR RIO w „Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku” znalazł się również ten dotyczący wzmocnienia pozycji ustrojowej skarbników. KR RIO wskazuje, że zasadnym byłoby wprowadzenie przy odwołaniu skarbnika wymogu uzyskania trzech piątych głosów ustawowego składu rady. Wzmocnienia pozycji domaga się więc instytucja, która jest powołana do sprawowania nadzoru nad skarbnikami.