Jednak nie wszystkie szkolne dane mają status informacji publicznej, a więc nie wszystkie muszą być udostępniane. Uznanie bądź nie konkretnej wiadomości za informację publiczną może stwarzać dużo wątpliwości, chociażby ze względów podmiotowych. Placówka gromadzi bowiem i przetwarza informacje dotyczące nie tylko procesu edukacyjnego, lecz także kadry pedagogicznej i uczniów. Szeroki zakres tych danych utrudnia określenie, co jest, a co nie jest informacją publiczną. Odwołując się do orzecznictwa sądowego, wyjaśniamy niektóre wątpliwości.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.d.i.p. władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są obowiązane do udostępniania informacji publicznej. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, wyrażonym w wyroku z 7 czerwca 2022 r. (sygn. akt II SAB/Rz 43/22), nie budzi wątpliwości, że także dyrektor publicznej szkoły (w przypadku tej sprawy – szkoły średniej) jest adresatem obowiązku z art. 4 ust. 1 u.d.i.p. W myśl bowiem art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a zadania te obejmują sprawy edukacji publicznej. Ponadto zgodnie z art. 1 i art. 2 pkt 2 lit. b prawa oświatowego (dalej: u.p.o.) system oświaty, który obejmuje m.in. szkoły ponadpodstawowe, zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawo do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju dzieci lub młodzieży. Jednolicie uznaje się w orzecznictwie, że dyrektor szkoły (przedszkola), którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej. Jak wyjaśnił WSA w Gliwicach w wyroku z 3 sierpnia 2021 r. (sygn. akt III SAB/Gl 91/21), szkoła jest podmiotem publicznym, gdyż wykonuje zadania publiczne w zakresie edukacji, jak również dysponuje majątkiem publicznym. Gliwicki WSA określił także, w jaki sposób organ musi rozpatrzyć wniosek o udostępnienie informacji (tak też WSA w Olsztynie w wyroku z 2 marca 2021 r., sygn. akt II SAB/Ol 3/21). [ramka] Ustalenie, co jest informacją publiczną, czasami stwarza problemy. Przepisy u.d.i.p. nie zawierają dokładnego katalogu takich danych. Analiza orzecznictwa pozwala jednak wyciągnąć ogólne wnioski. [tabela]