Państwowa Komisja Wyborcza nadal będzie dopuszczać głosowanie podczas elekcji samorządowych na kartach wielostronicowych. Na ich pierwszej stronie znajdą się jednak tylko tytuł i pouczenie o sposobie oddawania i warunkach ważności głosu, a na drugiej – spis treści z listami kandydatów na radnych.
Tak wynika z uchwały PKW z 12 stycznia 2015 r. Jest ona pokłosiem doświadczeń z ostatnich wyborów samorządowych, gdy umieszczenie części kandydatów już na pierwszej stronie zbroszurowanych kart wywołało wiele zarzutów.
Nowa karta z dwoma pierwszymi stronami o charakterze informacyjnym będzie stosowana w wyborach do sejmików województw oraz rad powiatów, miast na prawach powiatu i dzielnic Warszawy.
– Startuje w nich wielu kandydatów, dlatego trudno byłoby wprowadzić kartę jednostronicową – wyjaśnia prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista, radca prawny z kancelarii Chmaj i Wspólnicy.
Z kolei bez zmian pozostanie wygląd kart w elekcji do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu. – Należy przyjąć, że w tych wyborach będzie stosowana głównie pojedyncza karta do głosowania. Choć przepisy dopuszczają formę broszury, trudno sobie wyobrazić, by liczba kandydatów w niewielkich gminach wymagała jej wprowadzenia – wskazuje prof. Marek Chmaj.
Decyzja PKW jest zbieżna z prezydenckim projektem zmian w kodeksie wyborczym, który niedawno wpłynął do Sejmu. Zakłada on doprecyzowanie przepisów tak, aby w wyborach stosowano jedną kartę zadrukowaną jednostronnie. Dopuszcza jednak odstępstwo od tej zasady w wyborach proporcjonalnych, gdy jest wiele list kandydatów.