Animator społeczności lokalnych oraz organizator usług społecznych – to dwie z czterech nowych specjalizacji, które będą mogły uzyskać osoby starające się o II stopień specjalizacji.

Ich wprowadzenie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. poz. 486). Resort rodziny proponuje w nim zmiany dotyczące minimum programowego dla I i II stopnia specjalizacji. W przypadku tego pierwszego zostało dodanych pięć nowych modułów zajęć, w tym diagnoza społeczna jako element pracy pracownika socjalnego oraz budowanie i zarządzanie siecią wsparcia społeczności lokalnej. W efekcie łączna liczba godzin zajęć dla I stopnia specjalizacji będzie wynosić 195 (teraz jest ich 190). Nauka wydłuży się więc tylko o pięć godzin, ponieważ jednocześnie ministerstwo planuje zmniejszenie liczby godzin w niektórych dotychczasowych blokach tematycznych.
Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji zostanie poszerzone w części obejmującej przygotowanie ogólne (dodanych będzie pięć modułów) oraz tej dotyczącej przygotowania specjalistycznego dostosowanego merytorycznie do wybranej przez pracownika socjalnego specjalizacji (tu przybędą cztery moduły). Przełoży się to na zwiększenie łącznej liczby godzin zajęć z 240 do 280, choć w tym przypadku również dojdzie do zredukowania liczby godzin w obecnych blokach tematycznych. Ponadto z 12 do 20 godzin wzrośnie liczba godzin przeznaczonych na konsultacje pracy dyplomowej.
Następna zmiana, która znalazła się w projekcie, zakłada wprowadzenie nowych specjalności obowiązujących dla II stopnia specjalizacji. Teraz jest ich 10, a pracownik socjalny może się specjalizować m.in. w pracy socjalnej z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osobami starszymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, uzależnionymi. Nowelizacja dodaje cztery nowe: praca socjalna z osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze, animator społeczności lokalnej, asystentura i mediacja socjalna oraz organizator usług społecznych.
Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, ale uwzględnione zostały w nim przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi szkolenia w zakresie I i II stopnia specjalizacji, które zostaną rozpoczęte i niedokończone przed wejściem w życie rozporządzenia, będą kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów. Odbywający je pracownicy socjalni będą mieli trzy miesiące od zakończenia kursu na złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego i 12 miesięcy na jego zaliczenie. Analogicznie będzie wyglądać sytuacja pracowników socjalnych, którzy wprawdzie ukończą szkolenie, ale przed wejściem w życia rozporządzenia nie zdążą zdać egzaminu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach