Jednak ustawa – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) w art. 165 ust. 3 stanowi także, że z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia i publicznych szkołach policealnych korzystają także – na warunkach dotyczących obywateli polskich – obywatele państw innych niż Unii Europejskiej. Warunkiem jest to, że posiadają zgodę na pobyt tolerowany lub korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.
Oczywiście ustawodawcy trudno było przewidzieć w tej ustawie wojnę w Ukrainie, ale ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa) wydaje się spełniać przesłanki pobytu tolerowanego lub ochrony czasowej dla obywateli tego państwa, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego. O szkołach niepublicznych prawo oświatowe w tym kontekście milczy, ale prawo do nauki może być realizowane także w takich placówkach.