Podmiot zarządzający przystanią morską o niewielkim ruchu, z której korzystają wyłącznie łodzie rekreacyjne, nie będzie musiał sporządzać planu gospodarowania nieczystościami ze statków, jeśli będzie podłączony do systemu gminnego odbioru odpadów. Co do zasady przygotowanie takiego planu będzie obowiązkowe, a zakłada to rządowy projekt ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków.

Warunkiem uzyskania zwolnienia – ale tylko w przypadku małych portów – będzie posiadanie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków zintegrowanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zarządzanymi przez gminę lub w jej imieniu. Do wniosku o zwolnienie konieczne będzie dołączenie dokumentów poświadczających, że urządzenia są faktycznie zintegrowane z gminnym systemem, zarządzanym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). W projekcie określono także elementy, które taki wniosek powinien zawierać, oraz obowiązki informacyjne organów wydających decyzję, a także urzędów morskich, dotyczące udzielonych zwolnień. – Projektowana regulacja ma na celu odciążenie władz lokalnych oraz ułatwienie w zakresie gospodarowania odpadami ze statków w niewielkich portach, cumowiskach czy marinach – podkreślono w uzasadnieniu.
Istotną zmianą przewidzianą w projekcie jest wprowadzenie wymogu zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto przepisy nakładają na podmioty zarządzające portami i przystaniami morskimi obowiązek organizacji procesu odprowadzania i odbioru odpadów ze statków w sposób, który zapewni maksymalne bezpieczeństwo osób przebywających w portach oraz dla środowiska.
Projekt implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. Badania wskazują, że w akwenach Unii Europejskiej aż 32 proc. odpadów jest generowanych przez źródła morskie (reszta przez lądowe). Jednocześnie szacuje się, że samych odpadów plastikowych wytworzonych przez statki trafia do oceanów od 4,8 mln do 12,7 mln ton rocznie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania w Sejmie