We wniosku, który trzeba wypełnić, by dostać świadczenie za udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy, nie można już podawać numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość osób, które nie mają nadanego PESEL-u.
Taką zmianę przewiduje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Dz.U. poz. 941). Jego wydanie jest związane z ostatnią nowelizacją przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.). Przedłużyła ona z 60 do 120 dni świadczenie dla osób goszczących uchodźców. Wskazała też, że we wniosku o jego przyznanie musi być podany numer PESEL obywatela Ukrainy (do tej pory nie było to obowiązkowe).
Konieczne stało się więc dostosowanie do nowych przepisów wniosku, który trzeba złożyć w gminie, a konkretnie karty osoby przyjętej do zakwaterowania, stanowiącej załącznik do tego formularza. I tak w rubryce, gdzie do tej pory należało wpisać rodzaj, numer i serię dokumentu tożsamości uchodźcy albo jego numer PESEL, teraz można wpisać tylko ten ostatni. Ponadto dodano pola, w których zaznacza się dni poszczególnych miesięcy, w których u wnioskodawcy przebywali obywatele Ukrainy (dotychczas kończyły się na ostatnim dniu maja).
Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku zostało już zmienione, a wkrótce pojawi się nowy akt wykonawczy do specustawy, który zastąpi obecne rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz.U. poz. 605 ze zm.). Jest ono potrzebne po to, aby uwzględnić zmienione zasady wypłacania świadczenia za udzielenie schronienia uchodźcom. ©℗
Etap legislacyjny
Obowiązuje od 30 kwietnia 2022 r.