uzupełnienie braków kadrowych
Wielokrotnie pisaliśmy o tym, jak samorząd może uzupełniać braki kadrowe w jednostkach, które zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami związanymi z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy (pisaliśmy o tym m.in. w tekście „Nawet nawał zajęć nie uzasadnia zatrudniania w gminach na umowy cywilnoprawne” w dodatku Samorząd i Administracja nr 67 z 6 kwietnia 2022 r.). Ponieważ specustawa ukraińska nie przewidywała dotąd szczególnego trybu transferu pracowników pomiędzy jednostkami organizacyjnymi samorządu, radziliśmy im m.in. skorzystać z furtki, jaką daje art. 3a specustawy o COVID-19. Omawiana nowelizacja to zmienia, bo art. 23 zawiera szczególną procedurę przenoszenia pracowników. Przewiduje, że w okresie 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. pracownika samorządowego można tymczasowo przesunąć - za jego zgodą - do wykonywania odmiennej pracy w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas jego zatrudniała, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie. Przeniesienia tego dokonuje się w drodze porozumienia jednostek [ramka 1].