Projekt ustawy ograniczającej chaos przestrzenny a także przyspieszający proces inwestycyjny w Polsce opublikowano w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Jak napisano w ocenie skutków regulacji, reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych przewidzianych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co umożliwi pozyskanie środków dla podmiotów zaangażowanych we wdrożenie reformy.

Nowe przepisy mają m.in. zmniejszyć koszty samorządów wynikające z rozproszenia zabudowy, ograniczyć chaos przestrzenny, zapewnić transparentność procedur planistycznych jak również przyspieszyć procesy inwestycyjne.

Napisano, że nowym narzędziem planistycznym ma być tzw. plan ogólny, który nie będzie określał przeznaczenia terenu, a jedynie będzie wskazywał katalog przeznaczeń terenu możliwych do wyznaczenia w planach miejscowych. Plan ogólny - jak czytamy - "będzie dokumentem zwięzłym o krótkiej liście ustaleń, co pozwoli na jego sprawne przyjmowanie".

Wskazano, że pozwoli on określić: strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych, w których będą mogły być realizowane zdefiniowane wcześniej funkcje terenów. Dla tych stref - jak czytamy - zostaną określone podstawowe parametry zabudowy i zagospodarowania terenu. Wskazano, że zasięg stref umożliwiających rozwój zabudowy mieszkaniowej "zdeterminowany zostanie wynikiem doprecyzowanego metodologicznie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową".

Napisano, że w planie ogólnym określone zostaną też m.in. granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Ustalone też zostaną granice obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których możliwe będzie zmodyfikowanie określonych warunków inwestowania. Plan ogólny - jak czytamy - stanowić będzie schemat zagospodarowania przestrzeni, jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), jak i decyzji o warunkach zabudowy. "Normy zawarte w planie ogólnym będą miały na celu wskazanie ram, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni i będą stanowić wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego, niezależnie od formy prawnej, jakie te działania przyjmą. Plan ogólny będzie dokumentem elastycznym, w takim znaczeniu, że opisane w nim zasady będą dawały projektantowi swobodę w zakresie wariantowania niekonfliktujących ze sobą rozwiązań na etapie sporządzania planów miejscowych, nie powodując jednocześnie konieczności zmiany planu ogólnego. Pomimo dużego zakresu obszarowego opracowania, z uwagi na wąski zakres tematyczny i niewielką liczbę wymaganych oznaczeń, możliwe będzie zachowanie dokładności odpowiadającej skali poszczególnych działek ewidencyjnych".

Ustawa przewiduje też powstanie Rejestru Urbanistycznego prowadzonego w systemie teleinformatycznym, który ma być źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W Rejestrze - jak wskazano - będą się znajdowały między innymi dokumenty powstające w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru. "Będzie to nieodpłatny, dostępny dla wszystkich zainteresowanych, zintegrowany system informacji. Wprowadzenie Rejestru jako centralnego punktu dostępu do wskazanych informacji wynika z potrzeb zarówno administracji państwowej, samorządowej oraz szeroko rozumianego biznesu" - czytamy. Podkreślono, że ustanowienie Rejestru jako wiarygodnego źródła danych i informacji podniesie efektywność zarządzania przestrzenią, ułatwi partycypację społeczną, zapewni transparentność procedur planistycznych jak również przyspieszy proces inwestycyjny.

Przepisy powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r, z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego oraz dalszej cyfryzacji aktów planistycznych, które wejdą w życie terminie późniejszym (1 stycznia 2026 r.). (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/