Goście z Ukrainy to dla oferujących im pomoc gospodarstw domowych wzrost produkowanych odpadów. Nie ma więc nic dziwnego i nadzwyczajnego w tym, że gminy chcą mieć kontrolę, ile osób i gdzie przebywa. W tym celu dążą do aktualizowania deklaracji śmieciowych przez swoich mieszkańców. Nie wszyscy jednak chcą to robić. Jak ich do tego zmusić, przekonać? – Uzależnić wypłatę 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie od aktualizacji deklaracji śmieciowej – mówią niektórzy. Czy mają rację? Czy gminy mogą iść tą drogą?
Zarówno w specustawie ukraińskiej, jak i w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy brak jest jakichkolwiek przepisów, z których wynikałaby możliwość uzależniania przyznania świadczenia pieniężnego od uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stwierdza dr Magdalena Niziołek, radca prawny. – Nie jest to również związane z dokonaniem wcześniej zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dodaje Maciej Kiełbus, prawnik z kancelarii dr Krystian Ziemski & Partners.
Magdalena Niziołek przypomina ponadto, że w art. 13 ust. 2 specustawy ukraińskiej wskazano, że zadania dotyczące wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Tak więc – dodaje – bezpodstawne byłoby uzależnianie przyznania tego wsparcia od uregulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należą do zadań własnych gminy.