Wynika z nich, że plan ogólny będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Ma być „dokumentem zwięzłym, o krótkiej liście ustaleń, co pozwoli na jego sprawne przyjmowanie”. Zostaną w nim wydzielone strefy planistyczne, w których będą mogły być realizowane zdefiniowane wcześniej funkcje terenów.
Uchylone będą przepisy upoważniające do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ich zadania ma spełniać strategia rozwoju gminy. To w jej ramach powstanie model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Znajdą się w niej także ustalenia i rekomendacje dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Zmiany będą też dotyczyć procedury planistycznej (ujednolicenie przepisów, skrócenie procedur), w tym wprowadzenia formy konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej.