Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) przygotowało druk w polskiej i ukraińskiej wersji językowej, służący do ubiegania się o pomoc finansową przez obywateli Ukrainy.

Chodzi o jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) w wysokości 300 zł na jedną osobę, które może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem np. żywności, leków czy odzieży. Przy czym w przeciwieństwie do świadczenia pieniężnego za zapewnienie schronienia uchodźcom w własnym domu przepisy specustawy nie zawierały delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku, który osoby uciekające przed wojną muszą złożyć, aby otrzymać pomoc finansową. Wskazują jedynie, jakie dane muszą się w nim znaleźć. Jednak resort rodziny zdecydował się opracować taki wzór wniosku i udostępnić gminom do wykorzystania.
– Na pewno będzie on pomocny, chociaż z uwagi na to, że ministerstwo wcześniej nie zapowiadało że zamierza to zrobić, sami stworzyliśmy odpowiedni formularz, podobnie jak wiele innych samorządów – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Wspomniany wzór wniosku liczy pięć stron. Obywatel Ukrainy musi w nim podać swoje dane osobowe, adres pobytu, datę wjazdu na teren Polski, informacje o dokumencie, na podstawie którego się to odbyło, oraz, co ważne, numer PESEL, bo jego posiadanie zgodnie z przepisami specustawy jest podstawowym warunkiem uzyskania tego świadczenia. Te same dane muszą być podane w przypadku osób, w których imieniu występuje o pomoc finansową, czyli dzieci. W wniosku znalazło się też miejsce na wpisanie numeru konta, na który mają być przelane pieniądze, choć nie jest to obowiązkowe, bo świadczenie można otrzymać do ręki.
Poza wzorem wniosku o świadczenie 300 zł MRiPS przekazało też gminom dwujęzyczny wzór oświadczenia, o którym jest mowa w art. 29 specustawy. Jego złożenie jest potrzebne przy ubieganiu się przez uchodźców o świadczenia z systemu pomocy społecznej. Druk ten został nazwany formularzem kwalifikującym do przyznania pomocy i składa się z dwóch części.
Pierwsza z nich to oświadczenie wnioskodawcy, w którym muszą znaleźć się jego dane osobowe i kontaktowe, adres pobytu, numer PESEL. Jest tu również tabelka dotycząca członków rodziny. Trzeba w niej umieścić ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień pokrewieństwa oraz opisać sytuację zdrowotną. W tej części należy też określić, jaki jest powód wnioskowania o świadczenia (do wyboru jest 16 opcji, np. ubóstwo, bezrobocie, choroba lub inna, którą trzeba uzupełnić) oraz sytuacja majątkowa (posiadane nieruchomości, pojazdy, oszczędności).
Z kolei część druga formularza to zakres pomocy na rzecz osoby lub rodziny, która jest wypełniana przez pracownika socjalnego, gdzie wskazuje się, o jakie świadczenia pieniężne, niepieniężne oraz inne formy wsparcia wnioskuje uchodźca, a także opinia kierownika ośrodka pomocy społecznej.
Ponadto MRiPS poinformował gminy, że w najbliższym czasie pojawią się też specjalnie dostosowane do potrzeb obywateli Ukrainy wzory wniosków służących do ubiegania się o pomoc finansową z systemu świadczeń rodzinnych.