Nowe kwoty pomocy finansowej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także pełnoletnich wychowanków zaczynających samodzielne życie określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 28 lutego 2022 r. (M.P. poz. 292). Co do zasady jest tak, że kwoty świadczeń podlegają waloryzacji o wskaźnik inflacji od 1 czerwca danego roku, jeśli od roku kalendarzowego, w którym miała miejsce ich ostatnia podwyżka, przekroczył on 5 proc. Do poprzedniej weryfikacji kwot świadczeń doszło 1 czerwca 2021 r., a od tego czasu ceny towarów i usług wciąż rosną, więc również w tym roku nastąpi ich waloryzacja.
I tak świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, które obecnie wynosi nie mniej niż 746 zł (powiat może wprowadzić wyższą stawkę), od czerwca wzrośnie do 785 zł. Jeśli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej albo rodzinnym domu dziecka, to należne opiekunom wsparcie wzrośnie z minimum 1131 zł do 1189 zł. Waloryzacja obejmuje też dodatek, który otrzymują rodzina zastępcza (niezależnie od jej rodzaju) i rodzinny dom dziecka, które zajmują się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Teraz powiat wypłaca im nie mniej niż 227 zł miesięcznie, a od czerwca będzie to 239 zł. Kolejny dodatek, którego kwota zostanie zwaloryzowana, jest przewidziany dla rodzin zastępczych zawodowych sprawujących pieczę nad dzieckiem umieszczonym przez sąd na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wynosi on tyle samo co świadczenie na niepełnosprawne dziecko i w związku z tym od czerwca wzrośnie do 239 zł.
Reklama
Na podstawie tego samego mechanizmu waloryzacji więcej pieniędzy trafi do osób, które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą i zaczęły życie na własny rachunek. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447) daje im możliwość skorzystania z trzech świadczeń. Pierwszym jest wsparcie na kontynuowanie nauki. Do końca maja br. będzie ono wynosić nie mniej niż 566 zł, a od czerwca 595 zł. Drugim świadczeniem jest wsparcie na usamodzielnienie, które może być wypłacone jednorazowo lub w ratach. Jego wysokość jest zróżnicowana i zależy od tego, w jakim podmiocie pieczy zastępczej przebywała osoba usamodzielniana oraz jak długo tam była. Przykładowo świadczenie dla osoby, która wychowywała się w rodzinie zastępczej spokrewnionej przez co najmniej trzy lata, wzrośnie z 3730 zł do 3921 zł. Osobie, która była w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej dłużej niż trzy lata, pomoc na usamodzielnienie zostanie po 1 czerwca wypłacona w kwocie 7839 zł (teraz 7458 zł). Wreszcie trzecia forma wsparcia – jednorazowa pomoc na zagospodarowanie wzrośnie z 1695 zł do 1782 zł oraz z 3390 zł do 3563 zł (dla osób z umiarkowanym lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności). ©℗