Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu
Bioodpady stanowiące odpady komunalne, jak formalnie są one nazywane na gruncie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888; ost.zm. 2151; dalej: u.c.p.g. albo ustawa śmieciowa), jest jedną z podstawowych i obligatoryjnych frakcji, które musi zbierać u tzw. źródła (czyli w miejscu ich wytworzenia) każdy właściciel nieruchomości (tak zamieszkanej, jak i niezamieszkanej) – obok frakcji papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W ostatnich kilku latach przepisy odnoszące się do sposobu postępowania z tą frakcją ewoluowały w kierunku jego uszczegóławiania. Przy czym niezaprzeczalny wzrost wytwarzania bioodpadów nastąpił z chwilą wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych z jednoczesnym wprowadzeniem opłaty podwyższonej za brak selektywnej zbiórki w wysokości pomiędzy dwu- a czterokrotnością stawki podstawowej, co nastąpiło mocą ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579). Nowelizacja ta przyczyniła się przy tym do uporządkowania i ujednolicenia pojęć używanych na gruncie ustawy śmieciowej w odniesieniu do tych odpadów.