Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zmieniona w ramach Polskiego Ładu ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927; dalej: ustawa o RIO). Nowelizacja ta wprowadziła art. 25aa, który umożliwia Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO), czyli organowi reprezentującemu wszystkie izby w kraju, opracowywanie wytycznych w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Przy czym mają one być wydawane w uzgodnieniu z ministrem finansów, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji zapisano, że w czasie pandemii COVID-19 oraz w kontekście wprowadzonych przepisów szczególnych umożliwiających elastyczne gospodarowanie środkami publicznymi w JST, pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na inwestycje i zwiększających ich płynność finansową, niezbędne jest wzmocnienie współpracy Ministerstwa Finansów z regionalnymi izbami obrachunkowymi przez ujęcie jej w ramy prawne.
Rozwiązanie to nie było jednak z nikim konsultowane; zostało dodane do ustawy o RIO przy okazji prac nad ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927). Nie wszyscy też o nim już wiedzą. Co więcej, dodany art. 25aa nie określa szczegółów współpracy KR RIO z ministrem, co może stanowić największy mankament tego rozwiązania. - Wobec braku szczegółowych regulacji praktyka pokaże, jak kwestia tej współpracy się rozstrzygnie - mówi dyplomatycznie Mirosław Legutko, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.