Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028; dalej: u.z.z.w.) na zatwierdzenie bądź odrzucenie nowych cenników Wody Polskie mają 45 dni. Jeśli w tym czasie decyzji nie wydadzą, taryfa wchodzi w życie po upływie 120 dni od dnia doręczenia jej projektu organowi regulacyjnemu (art. 24f ust. 2). Co jednak, gdy regulator wezwie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (dalej: PWiK) do uzupełnienia braków formalnych? Odpowiedź na pytanie, czy takie wezwanie zawsze wstrzymuje bieg terminu, stanowi główną oś sporu między PWiK a Wodami Polskimi, o czym pisaliśmy kilka miesięcy temu („Spór o wyższe ceny wody i ścieków ma nowe oblicze” w tygodniku Samorząd i Administracja nr 114 z 16 czerwca 2021 r.). Jak tłumaczyli nam wówczas prawnicy, w niektórych postępowaniach bezczynność organu jest oczywista, a w innych nie i konieczne będzie rozpatrzenie sprawy przez sąd.
Linia orzecznicza