W gminach można już składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to specjalne, jednorazowe świadczenie, które ma rekompensować rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności.

Aby dodatek został przyznany przeciętne, miesięczne dochody osoby członków gospodarstwa domowego nie mogą przekroczyć kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej ten próg wynosi 2100 zł, a gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł na jednego jego członka. Z kolei kwota świadczenia jest zróżnicowana w zależności od tego ile osób liczy gospodarstwo domowe.

Zgodnie z przepisami wnioski można składać do 31 października br. Osoby, który zrobią to do końca stycznia będą miały przyznany dodatek w dwóch równych częściach, a pierwsza z nich trafi do nich najpóźniej 31 marca tego roku. Gdy wniosek zostanie złożony po 1 lutego, świadczenie będzie wypłacone w całości niezwłocznie po jego przyznaniu. Wzór wniosku określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, a poniżej przedstawiamy przykładowy, wypełniony wniosek z rubrykami, na które warto zwrócić uwagę.

pdf icon Wzór wniosku o dodatek osłonowy
pobierz plik

Organ, do którego jest składany wniosek

Wprawdzie organem przyznającym dodatek osłonowy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, ale w praktyce prowadzeniem postępowań w jego sprawie będą zajmować się upoważnieni pracownicy urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej lub z innej instytucji. Warto dowiedzieć się jaka instytucja będzie zajmować się dodatkiem osłonowym, bo tam będzie można dostać papierowy druk do wypełnienia oraz uzyskać odpowiedź na ewentualne pytania i wątpliwości związane z zasadami otrzymywania tej pomocy finansowej

ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane

Adres poczty elektronicznej

Zgodnie z przepisami ustawy przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca będzie zamiast niej otrzymywał informację o przyznaniu świadczenia, która trafi na jego maila. Jednak w sytuacji gdy nie ma adresu poczty elektronicznej lub nie poda go w wniosku, to pismo z informacją będzie można odebrać w urzędzie, który odpowiada za przyznanie dodatku. Co ważne, gdy osoba nie otrzyma informacji na maila lub nie odbierze jej osobiście, to nie będzie to miało żadnego wpływu na uzyskanie dodatku – jego wypłata nie zostanie wstrzymana z tego powodu.

Informacja dotycząca źródeł ogrzewania

Dodatek osłonowy może być wypłacony w kwocie podstawowej lub podwyższonej. Ta druga przysługuje osobom, w których domach głównym źródłem ogrzewania jest jedno z tych wymienionych w przepisach ustawy, a które zostały powtórzone w tej rubryce. Dlatego jeśli rodzina, ma np. kocioł na paliwo stałe, powinna zaznaczyć tę opcję, aby mogła otrzymać wyższe wsparcia. Przy czym trzeba pamiętać o spełnieniu dodatkowego warunku, jakim jest wymóg zgłoszenia takiego pieca do centralnej ewidencji emisyjności budynku

Dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego

Obliczanie dochodu na potrzeby przyznania dodatku osłonowego opiera się w dużej mierze na tych samych przepisach, które obowiązują w świadczeniach rodzinnych. To oznacza, że jeśli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego osiągają przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, np. z tytułu zatrudnienia, umowy zlecenia, emerytury lub renty to wysokość ich dochodu urzędnicy ustalą samodzielnie na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów (nie trzeba więc dołączać dodatkowych dokumentów). Warto dodać, że w przypadku emerytów i rencistów od dochodu zostanie odjęta 13 emerytura.

Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach…

Ta część wniosku służy uwzględnieniu uzyskanych przez osobę składającą wniosek i członków jej gospodarstwa domowego dochodów, które nie są opodatkowane. W tym celu należy zapoznać się z umieszczoną na kolejnych stronach listą dochodów i świadczeń nieopodatkowanych, które podlegają wliczeniu do kryterium dochodowego. Jeśli, któryś z nich został osiągnięty należy wpisać jego nazwę i wysokość.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego

Ta część wniosku jest wypełniania tylko wtedy, gdy wnioskodawca lub członek rodziny osiąga dochody z gospodarstwa rolnego. W przypadku takich osób przyjmuje się bowiem, że z jednego hektara przeliczeniowego otrzymuje się dochód stanowiący 1/12 dochodu ogłaszanego co roku przez GUS. Dlatego konieczne jest podanie liczby posiadanych hektarów przeliczeniowych