Znowelizowania w sierpniu ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648) podniosła opłaty maksymalne za pojemnik, które gmina może pobrać od właścicieli tych obiektów, jeśli włączy nieruchomości niezamieszkane do swojego systemu odbiorowego.
Obecnie jest to 1,3 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę (w 2020 r. wyniósł on 1919 zł) za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów, czyli 24,95 zł. Opłaty maksymalne dla pozostałych pojemności mają być obliczane proporcjonalnie. Oznacza to, że największa stawka za pojemnik 1100 l to 228,68 zł. Przed nowelizacją opłaty maksymalne za kontenery z firm były na tyle niskie, że część gmin wyłączyła te nieruchomości ze swojego systemu (za worek o pojemności 120 l było to 19,19 zł, a za pojemnik 1100 l 61,4 zł), ponieważ wpłaty nie pokrywały kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów.
Nic więc dziwnego, że gminy, które mają w swoim systemie nieruchomości niezamieszkane, decydują się teraz na podwyżki. Mają jednak wątpliwości, czy przepis dotyczący stawek dla pojemników i worków o mniejszej lub większej pojemności dotyczy stawek maksymalnych czy stawek realnych.