Rada Warszawy przyjęła 18 listopada 2021 r. uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy będą się rozliczać z odpadów metodą od gospodarstwa domowego w podziale na zabudowę jednorodzinną i wielolokalową, dodatkowo z różnico- waniem stawek w zabudowie wielolokalowej w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Dlaczego wcześniej nie zdecydowano się na takie rozwiązanie?
Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. w Warszawie obowiązywała metoda od gospodarstwa domowego w podziale na zabudowę jednorodzinną i wielolokalową. Ale Naczelny Sąd Administracyjny w październiku br. stwierdził nieważność uchwały, wskazując, że przepisy obowiązujące na dzień podejmowania uchwały nie dawały takiej możliwości. Muszę tu wskazać, że w momencie podejmowania przez Radę m.st. Warszawy uchwały linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych była korzystna dla miasta, uległa zmianie dopiero po podjęciu uchwały, dlatego wyrok był niekorzystny. Jednak takie rozwiązania funkcjonowały w wielu miastach i nie były kwestionowane. Nowelizacja u.c.p.g. z sierpnia tego roku wprowadziła wprost do przepisów możliwości zróżnicowania stawki opłaty dla wybranej metody, stąd nasz wybór.
Przyjęte stawki obciążają w większym stopniu osoby żyjące w pojedynkę (nie tylko na większych powierzchniach). Jakie czynniki brano pod uwagę, ustalając wysokość opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych?