Przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych nie zabraniają udzielania pomocy rzeczowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy. Jednak wówczas trzeba dopełnić odpowiednich formalności.
Skoro przedmiotowe zapytanie dotyczy pomocy rzeczowej, w pierwszej kolejności należy się odnieść do regulacji związanych zakresowo z tą formą wsparcia samorządowego. I tak w art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) postanowiono, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Przepis ten pozostaje w funkcjonalnym związku z art. 220 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), z którego m.in. wynika, że z budżetu JST może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Natomiast zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p. wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący.