Nie ma przeciwwskazań, by powiat przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej dla podmiotu leczniczego działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Okoliczność zaangażowania kapitałowego powiatu w tej spółce również nie ma znaczenia prawnego, kluczowe jest bowiem posiadanie statusu podmiotu leczniczego.
Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.) jednostka ta może wykonywać zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Przy czym jednocześnie nie może naruszyć przepisów ustawy o działalności leczniczej (dalej: u.d.l.). I tak w kontekście zadanego pytania na uwagę przede wszystkim zasługuje art. 114 ust. 1 u.d.l., gdzie czytamy, że: