Skoro na podstawie kontroli, którą organ powinien przeprowadzić, można wszcząć postępowanie administracyjne, to skarga na bezczynność jest dopuszczalna – uznał WSA w Krakowie.

Na drodze gminnej łączącej dwa osiedla jeden z mieszkańców postawił słupki z biało-czerwoną taśmą odgradzającą. Doszło do zwężenia drogi, w ten sposób, że mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie transportu nie mogli z niej korzystać. W związku z tym inny mieszkaniec złożył pismo do burmistrza o podjęcie wszelkich działań prawnych w tej sprawie (m.in. mających oparcie w prawie karnym, cywilnym czy administracyjnym).
Ze względu na brak odpowiedzi mężczyzna wniósł ponaglenie do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak zostało ono uznane za nieuzasadnione. Organ wskazał, że sprawa dotyczy przeciwdziałania niszczeniu dróg oraz robót interwencyjnych. Co za tym idzie, nie będzie rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej jako sprawa indywidualna, lecz na drodze cywilnej.
Mężczyzna wniósł do WSA skargę na bezczynność burmistrza. Podkreślił, że do zarządcy drogi (czyli w tym wypadku burmistrza) należą sprawy z zakresu m.in. utrzymania lub ochrony dróg. Tu zaś doszło do zajęcia pasa drogowego, a jest to możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego, jeśli nie zostało ono wydane, burmistrz powinien wydać decyzję o przywróceniu drogi do stanu poprzedniego bądź wymierzeniu kary zajmującemu. Zaś wszystkie te czynności są podejmowane w drodze decyzji administracyjnych, co przemawia za możliwością wniesienia skargi na bezczynność.
W odpowiedzi SKO wskazało, że straż miejska prowadzi postępowanie w celu usunięcia słupków, zaś dla skarżącego zostało utworzone przejściowe poszerzenie drogi.
WSA przychylił się do argumentacji mężczyzny i stwierdził bezczynność burmistrza. Wskazał, że jako zarządca drogi jest on zobowiązany m.in. do skontrolowania stanu drogi i usunięcia naruszeń w pasie drogowym. Co więcej, powinien powiadomić wnoszącego pismo mężczyznę o podjętych czynnościach. Sąd podkreślił także, że podjęcie czynności kontrolnych przez burmistrza nie musi (choć może) doprowadzić do wszczęcia postępowania administracyjnego (m.in. w zakresie kar dla zajmującego pas drogowy mieszkańca), jednak sama możliwość uruchomienia takiej procedury powoduje, że skarga na bezczynność organu w takiej sytuacji jest dopuszczalna.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 5 października 2021 r., sygn. akt: III SAB/Kr 43/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia