Samorządy będą mogły zatrudniać w domach dziecka oraz świetlicach środowiskowych osoby z kwalifikacjami obejmującymi przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Teraz na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być zatrudniona osoba, która ma wykształcenie wyższe na kierunku m.in. pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Natomiast projekt przewiduje rozszerzenie kwalifikacji o wyższe wykształcenie na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.
– Jest to uelastycznienie dotychczasowych wymogów, które otworzy drogę do znalezienia pracy w placówkach tzw. nauczycielom przedmiotowcom, np. anglistom czy wuefistom, o ile mają lub uzyskają przygotowanie pedagogiczne – mówi Marcin Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla naszych dzieci”. Dodaje, że jest to dobra propozycja w obecnej sytuacji, gdy brakuje chętnych do pracy w placówkach.
Analogiczne złagodzenie wymagań w zakresie kwalifikacji ma zostać wprowadzone w przypadku osób zatrudnianych w placówkach wsparcia dziennego, czyli świetlicach środowiskowych, klubach i ogniskach wychowawczych na stanowisku wychowawcy oraz opiekuna dziecięcego.
Ponadto w stosunku do osób zatrudnianych, świadczących usługi lub będących wolontariuszami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego oraz innych jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej będzie przeprowadzana weryfikacja, czy nie figurują one w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Będzie to dotyczyć również kandydatów na rodziców adopcyjnych, osób tworzących rodzinę wspierającą, pomocową, zastępczą lub rodzinny dom dziecka oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji. Co ważne, weryfikacja w rejestrze będzie miała zastosowanie do wspomnianych rodzin oraz osób zatrudnionych przed wejściem w życie nowelizacji, a samorządy i dyrektorzy odpowiednich placówek będą mieli na to trzy miesiące od jej wdrożenia.©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy