Oprócz wprowadzenia nowych pozycji i kilku kosmetycznych zmian w wykazie stanowisk pracy, jakie tworzone mogą być w samorządowych urzędach i jednostkach organizacyjnych, nowela tego aktu wykonawczego do ustawy o pracownikach samorządowych podwyższa kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego w poszczególnych 22 kategoriach zaszeregowania. I tak np. minimalna z I kategorii zaszeregowania wzrasta z kwoty 1700 zł do 2000 zł, a minimalna z najwyższej XXII kategorii zaszeregowania z 3000 zł do 3300 zł.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, „nowelizacja rozporządzenia ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników”. Intencja prawodawcy jest więc z pewnością rozczarowująca dla pracowników samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozporządzenie, albowiem zmieniany akt nie przynosi oczekiwanych znaczących podwyżek. A trzeba pamiętać, że owe uaktualnienie następuje po raz pierwszy od maja 2018 r., przy czym kontekst zmiany wyraźnie koresponduje z systematycznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, do czego także nawiązano w uzasadnieniu projektu. Dziwić musi jednak tak niewielka korekta minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, jeśli uwzględnimy tempo wzrostu najniższej płacy w Polsce. Otóż w momencie wejścia w życie obowiązującego obecnie rozporządzenia regulującego płace pracowników samorządowych, a więc w 2018 r., płaca minimalna wynosiła 2100 zł – dokładnie tyle, ile wynosiła minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla XVII kategorii zaszeregowania. Obecnie, w chwili podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, płaca minimalna wynosi 2800 zł i jest wyższa od stawki minimalnej z XIX kategorii zaszeregowania, a już za trzy miesiące minimalna pensja osiągnie poziom 3020 zł, co z kolei przewyższa nawet stawkę minimalną z XX kategorii zaszeregowania.