Nie, gdyż regulacje te stanowią odwzorowanie przepisów ustawowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (dalej: u.o.d.) pracą żłobka kieruje dyrektor. Przez kierowanie pracami żłobka należy rozumieć wszelkie czynności zapewniające mu sprawne funkcjonowanie i wykonywanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi, mieszczące się w granicach prawa. Dotyczy to w szczególności dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, prowadzenia polityki kadrowej i finansowej żłobka. Również kwestie związane z przeprowadzeniem naboru na stanowisko dyrektora regulują przepisy aktów powszechnie obowiązujących.
Uprawnienia wójta w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych żłobków wynikają ze stosunku służbowego i pozycji ustrojowej wójta w gminie. Uprawnienia te wynikają wprost z przepisów rangi ustawowej, a nie z przepisów statutu podejmowanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.