Samo przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne nie gwarantuje powstania prawa pierwokupu. Konieczne jest ujawnienie tego prawa w księdze wieczystej, a w opisanym przypadku do tego nie doszło. Jednak na początku przypomnijmy, że ustawowe prawo pierwokupu zastrzeżone na rzecz gminy wynika z art. 109 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.). Przysługuje jej w przypadku sprzedaży:
1. niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;