Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Zadane przez nią pytanie dotyczyło firmy, która z tytułu sprzedaży swoich usług wystawiła druk INF-U jednemu z powiatów, po czym przesłała korektę tej INF-U, w której zamieniono powiat na Powiatowy Zarząd Dróg, jako faktycznego ich odbiorcę. W związku z tym, że kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, liczonych od dnia uzyskania informacji INF-U, OBPON.org zapytał, czy powiatowa jednostka organizacyjna będzie mogła odliczyć ulgę w ciągu pół roku od daty otrzymania korekty INF-U.
Fundusz w swojej odpowiedzi na początku wyjaśnia, że pojęcia sprzedającego i nabywcy, użyte w art. 22 ustawy z 19 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573), który reguluje zasady udzielania i korzystania z ulg, nie są tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego stronami kooperacji uprawniającymi do obniżenia należności na PFRON mogą być jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego podlegające centralizacji VAT, o ile są pracodawcami na gruncie przepisów kodeksu pracy i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy. Przy czym, aby było to możliwe, to zgodnie z art. 22 ust. 10a ich dane muszą być ujawnione na fakturze dokumentującej zakup produkcji lub usługi uprawniającej do uzyskania ulgi we wpłacie na PFRON, obok danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o podatku VAT.