Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Zadane przez nią pytanie dotyczyło firmy, która z tytułu sprzedaży swoich usług wystawiła druk INF-U jednemu z powiatów, po czym przesłała korektę tej INF-U, w której zamieniono powiat na Powiatowy Zarząd Dróg, jako faktycznego ich odbiorcę. W związku z tym, że kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, liczonych od dnia uzyskania informacji INF-U, OBPON.org zapytał, czy powiatowa jednostka organizacyjna będzie mogła odliczyć ulgę w ciągu pół roku od daty otrzymania korekty INF-U.
Fundusz w swojej odpowiedzi na początku wyjaśnia, że pojęcia sprzedającego i nabywcy, użyte w art. 22 ustawy z 19 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573), który reguluje zasady udzielania i korzystania z ulg, nie są tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego stronami kooperacji uprawniającymi do obniżenia należności na PFRON mogą być jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego podlegające centralizacji VAT, o ile są pracodawcami na gruncie przepisów kodeksu pracy i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy. Przy czym, aby było to możliwe, to zgodnie z art. 22 ust. 10a ich dane muszą być ujawnione na fakturze dokumentującej zakup produkcji lub usługi uprawniającej do uzyskania ulgi we wpłacie na PFRON, obok danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o podatku VAT.
Fundusz zwraca uwagę, że w przedstawionym przez OBPON.org przypadku nie wiadomo, czy dane Powiatowego Zarządu Dróg widnieją na fakturze (lub jej korekcie) dokumentującej zakup. Jeśli tak jest, to sprzedający był uprawniony do wystawienia korekty informacji INF-U, dokonując zmiany nabywcy z powiatu na Powiatowy Zarząd Dróg. W takiej sytuacji może on obniżyć swoją wpłatę na fundusz w okresie do sześciu miesięcy liczonych od dnia otrzymania pierwszego druku INF-u, a nie jego korekty, bowiem koryguje ona jedynie nabywcę obniżenia, a nie datę otrzymania pierwotnej informacji.
Dodatkowo PFRON tłumaczy, że aby prawidłowo wypełnić INF-U dla nabywcy będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego podlegającą centralizacji VAT, należy w pozycji 18 tego druku wpisać cyfrę 1. Następnie w części „Dane ewidencyjne i adres nabywcy” trzeba podać jej dane z numerem NIP, jako płatnika podatków i składek ZUS, a w części „Uwagi” dodatkowo wykazać dane jednostki samorządu terytorialnego, na którą wystawiono fakturę – zgodnie z fakturą.