Tak wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w sprawie przepisów zawartych w projekcie ustawy o RKO. Jest to nowe świadczenie, które od 1 stycznia 2022 r. ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, między 12. a 36. miesiącem życia.
Co do zasady łączna kwota kapitału będzie wynosić 12 tys. zł i będzie wypłacana w wysokości 500 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 projektu matka lub ojciec pozostający w związku małżeńskim będą jednak mogli otrzymywać to świadczenie w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł miesięcznie (przy tej drugiej opcji skróci się okres jego pobierania). We wniosku składanym do ZUS będą wskazywać miesięczną wysokość, w jakiej ma być wypłacany kapitał. Będą też mieli prawo do zmiany wysokości wypłacanego im świadczenia, ale tylko raz w okresie jego otrzymywania.