W pierwszym naborze, który potrwa do 30 lipca, do rozdysponowania jest 20 mld zł. Każda jednostka samorządu lub związek JST może złożyć maksymalnie trzy wnioski, z których jeden nie ma kwotowego ograniczenia, jeden nie może przekroczyć 30 mln zł, a jeszcze jeden – 5 mln zł. Najkorzystniej jest aplikować o środki na działania o najwyższym priorytecie, czyli z zakresu modernizacji źródeł ciepła, dróg, gospodarki odpadami i działań wodno-kanalizacyjnych. Wówczas na inwestycję można otrzymać nawet 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. Procedura ubiegania się o wsparcie nie powinna nastręczać problemu, ale jest dwuetapowa – najpierw trzeba uzyskać dostęp do specjalnej aplikacji, a potem za jej pomocą złożyć wniosek o pieniądze. Wnioski wypełnia się i przesyła tylko w formie elektronicznej.

Pierwsze logowanie
  • Do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych można się dostać tylko za pomocą linku przesłanego przez BGK (operatora programu). Jest on aktywny 7 dni.
  • Przy pierwszym logowaniu należy utworzyć osobiste hasło dostępu. Podając adres e-mailowy (ten sam, który był podany we wniosku o dostęp do aplikacji) i to hasło, osoba uprawniona będzie mogła przesłać wniosek o dofinansowanie.
Dostęp do aplikacji
  • Formularz wniosku o dostęp do aplikacji należy pobrać ze strony www. bgk.pl/polski-lad. Może go wypełnić w imieniu danego samorządu tylko włodarz (tzw. reprezentant jednostki) lub skarbnik, ewentualnie upoważnione przez nich osoby,
  • W każdej ubiegającej się o wsparcie jednostce muszą zostać złożone dwa odrębne wnioski o dostęp do aplikacji: dla reprezentanta i dla skarbnika, a uprawnienie do korzystania z aplikacji otrzyma każdy z nich na swój adres e-mailowy. W formularzu w pierwszej kolejności należy podać dane wnioskującej o wsparcie JST: nazwę, REGON, NIP, adres i adres e-mailowy, a dopiero potem dane osobowe reprezentanta lub jego pełnomocnika, czy też skarbnika lub upoważnionej przez niego osoby, wraz ze stanowiskiem służbowym. Jeżeli adres korespondencyjny osoby składającej wniosek jest inny niż adres JST, to należy go podać w osobnej rubryce.
Uwaga! Niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie tych pól nie pozwoli na przejście do kolejnego kroku lub nie pozwoli zakończyć wypełniania wniosku.
  • W przypadku gdy wnioskujący o dostęp związek jednostek samorządu terytorialnego nie ma odrębnego numeru REGON oraz NIP, należy wpisać numer REGON oraz NIP jednostki wiodącej.
  • Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, np. pełnomocnictwa dla upoważnionych, statut związku JST, skan zaświadczenia Komisji Wyborczej o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta, uchwałę rady gminy ws. powołania skarbnika. Niektóre dokumenty są wprost wskazane w kolejnych rubrykach formularza. Dodatkowe, które gmina uznaje za istotne, należy wpisać w polu: inne.
  • Kolejny krok to zapoznanie się z informacjami związanymi z RODO i zaznaczenie wszystkich koniecznych zgód związanych z przetwarzaniem danych.
  • Na końcu należy podpisać wniosek za pomocą podpisu kwalifikowanego, zapisać go na dysku i przez platformę e-pułap przesłać do BGK na kontakt/BGK/polskilad.
30 lipca godz. 23.59 – do tego czasu JST mogą złożyć wnioski o dofinansowanie w pierwszej turze naboru
Podstawa prawna przyznania dofinansowania:
  • art. 65, 69 i 69a ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)
  • uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wypełnienie wniosku o dofinansowanie
Krok 1. Używając adresu e-mail wskazanego we wniosku o nadanie dostępu oraz osobistego hasła, zaloguj się do aplikacji Polski Ład. Wiele rubryk formularza wypełni się automatycznie – system skorzysta z danych podanych wcześniej przy występowaniu o dostęp do aplikacji.
Krok 2. Zapoznaj się z regulaminem programu oraz pozostałymi oświadczeniami i potwierdź to w odpowiedniej rubryce.
Krok 3. Wpisz podstawowe dane JST oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu ws. wniosku. Podaj jej adres, telefon, e-mail.
Krok 4. Wypełnianie najważniejszej części wniosku dotyczącej przedmiotu i kosztów planowanej inwestycji zacznij od podania kodu terytorialnego przypisanego JST (dla związku JST będzie to kod jednostki wiodącej), czyli identyfikatora z systemu GUS.
Krok 5. Wskaż jeden lub kilka obszarów inwestycyjnych, w których ma być realizowane dofinansowywane przedsięwzięcie.
Krok 6. Wpisz nazwę inwestycji; np. „Budowa drogi gminnej w miejscowości X” czy „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Y”.
Krok 7. Opisz krótko inwestycję, podaj konkretne informacje o planach JST i o tym, na co zostaną wykorzystane rządowe fundusze.
Krok 8. Określ przewidywany czas realizacji inwestycji i jej szacunkowy koszt. Dodaj, jaki wkład własny będzie mogła ponieść w związku z przedsięwzięciem JST. Procentowy udział własny i kwota wsparcia zostaną wyliczone przez aplikację.
Krok 9. Podpisz wniosek, zaznaczając odpowiednie pole – bez tego nie zostanie on rozpatrzony.
W trakcie trwania naboru wniosek zawierający błędy można anulować i złożyć na nowo.
ważne! Jeżeli wniosek był składany przez włodarza lub jego pełnomocnika, musi być uzupełniony kontrasygnatą skarbnika lub jego pełnomocnika.
MW
Oprac. Bożena Ławnicka