Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym związanych z tworzeniem targowisk i hal targowych, należy do zadań własnych gminy i jest finansowane z jej budżetu. W praktyce często zdarza się wykonywanie tych zadań z wykorzystaniem majątku podmiotów trzecich. W tych specyficznych uwarunkowaniach należy więc poszukiwać rozwiązania alternatywnego umożliwiającego gminie uzyskanie określonego prawa do danej nieruchomości, na której będę czynione nakłady budowlane.
Pomocniczo można powołać się na art. 3 pkt 11 prawa budowlanego, z którego wynika, że przez dysponowanie nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.