Grupa posłów zwróciła się do resortu spraw wewnętrznych i administracji z problemem związanym z dostępem do informacji publicznej dla osób wykonujących mandaty radnych. Podkreślali, że otrzymują sygnały, iż wójtowie, prezydenci miast i burmistrzowie próbują wewnętrznie regulować te kwestie, co prowadzi do ograniczenia możliwości uzyskiwania informacji o działalności gminy i jej urzędu oraz wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się materiały.
Wątpliwości posłów budziły również kwestie, czy urząd gminy może zobowiązać radnego do składania wniosku o udzielenie informacji publicznej wyłącznie na piśmie, standaryzować jego wygląd, a także wydawać osąd, czy wnioskowana informacja jest zgodna z wykonywaniem mandatu radnego czy też nie.