Gmina obliczyła nową wysokość stawki za odpady komunalne. Wójt chce, by informacja była doręczana do właścicieli nieruchomości przez specjalnie zatrudnioną osobę na zlecenie, bo pracownik zajmujący się opłatami jest na zwolnieniu. Czy to rozwiązanie jest możliwe, choćby z uwagi na epidemię?

Nie, w opisanej sytuacji byłoby ono działaniem prawnie wadliwym. I to nie z powodu COVID-19, ale dlatego że do dokonywania doręczeń należy stosować sposoby określone w ordynacji podatkowej. Analizę podanego zapytania należy jednak poprzedzić przypomnieniem, że zgodnie z 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) radni uchwałą dokonują wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalają stawki za pojemniki czy worki przeznaczone do zbierania odpadów na terenie danej nieruchomości. W przypadku uchwalenia nowych stawek włodarz jest zobowiązany zawiadomić o tym właściciela nieruchomości (art. 6m ust. 2). Zawiadomienie to zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Co istotne, z u.c.p.g. wynika wprost powinność zawiadomienia właściciela nieruchomości o wysokości nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym przepisy nie są jednoznaczne co do sposobu jej wykonania. Należy jednak zwrócić uwagę na art. 6q ust. 1 u.c.p.g., z którego wynika, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia zadań gminy przez związek międzygminny – jego zarządowi.
Ordynacja podatkowa zawiera istotne z punktu widzenia poruszonego zapytania regulacje prawne. Na uwagę zasługuje zwłaszcza art. 144, w którym w par. 1 podano, że „organ podatkowy doręcza pisma:
1) za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, lub
2) za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej”.
Jak widać, katalog podmiotów, które mogą dokonywać czynności doręczenia, jest zamknięty. Wymieniono w nim m.in. osoby fizyczne, ale o statusie pracowników (np. urzędu obsługującego organ podatkowy), a nie osoby zatrudnione na podstawie innych stosunków prawnych, w tym cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia.
W tych okolicznościach należy dojść do wniosku, że wójt, zlecając doręczenia zawiadomień w sprawie nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem zleceniobiorcy, naruszyłby art. 144 ordynacji podatkowej. Dodać trzeba, że również specustawa o COVID-19 wraz z jej późniejszymi zmianami nie przewiduje żadnych odstępstw od wskazanego trybu doręczeń przez pracownika urzędu. Stąd wójt winien rozważyć zastosowanie innego z dopuszczalnych sposobów doręczenia, w tym za pośrednictwem operatora pocztowego czy środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna
art. 6k ust. 1, art. 6q ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2361)
art. 144 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 72)