Nie, w opisanej sytuacji byłoby ono działaniem prawnie wadliwym. I to nie z powodu COVID-19, ale dlatego że do dokonywania doręczeń należy stosować sposoby określone w ordynacji podatkowej. Analizę podanego zapytania należy jednak poprzedzić przypomnieniem, że zgodnie z 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) radni uchwałą dokonują wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalają stawki za pojemniki czy worki przeznaczone do zbierania odpadów na terenie danej nieruchomości. W przypadku uchwalenia nowych stawek włodarz jest zobowiązany zawiadomić o tym właściciela nieruchomości (art. 6m ust. 2). Zawiadomienie to zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Co istotne, z u.c.p.g. wynika wprost powinność zawiadomienia właściciela nieruchomości o wysokości nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym przepisy nie są jednoznaczne co do sposobu jej wykonania. Należy jednak zwrócić uwagę na art. 6q ust. 1 u.c.p.g., z którego wynika, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia zadań gminy przez związek międzygminny – jego zarządowi.