Wszystkie wydane dokumenty uprawniające do zatrzymywania się na uprzywilejowanych miejscach postoju, po zmianie przepisów stracą ważność. Za wyrobienie nowego trzeba zapłacić 21 zł

Czy zmienił się krąg uprawnionych do karty

Czytelnik, który otrzymał orzeczenie zaliczające go do znacznego stopnia niepełnosprawności, chce wyrobić dokument uprawniający do parkowania na uprzywilejowanych miejscach postoju. Słyszał jednak, że teraz trudniej jest taki dokument otrzymać. Czy przepisy faktycznie zostały zmienione?
Od początku tego miesiąca zmieniły się przepisy związane z uzyskiwaniem przez osoby niepełnosprawne karty parkingowej. Wprowadzony został nowy wzór tego dokumentu, zmodyfikowano część zasad jego wyrabiania oraz warunki, które musi spełnić osoba niepełnosprawna, aby otrzymać kartę. Obecnie prawo do niej ma osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 18 lat oraz osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, o ile każda z nich ma znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. To oznacza, że dokumentu pozwalającego na korzystanie z kopert nie może już otrzymać osoba z lekkim uszczerbkiem na zdrowiu.
Aby wspomniane osoby mogły otrzymać kartę, muszą przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności, o jej stopniu lub o wskazaniu do ulg i uprawnień. Obowiązkowo musi się w nim znaleźć wskazanie do karty parkingowej, czyli wspomniany wyżej zapis o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Ponadto w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wprowadzone zostało dodatkowe ograniczenie. Mają one prawo do karty pod warunkiem, że na orzeczeniu oprócz informacji o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, jako przyczyna ustalenia niepełnosprawności wskazana została choroba narządu wzroku (oznaczona symbolem 04-O), upośledzenie narządu ruchu (05-R) lub choroba neurologiczna (10-N).
Ta zasada nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, na ich orzeczeniu wymagane jest tylko samo wskazanie do karty parkingowej. Nie ma natomiast znaczenia rodzaj występującego u nich schorzenia.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 3a i 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z zm.).

Czy trzeba wymienić stary dokument

Pani Krystyna ma od trzech lat kartę parkingową, która bezterminowo uprawnia ją do zatrzymywania samochodu na kopercie. Czy w związku ze zmianą przepisów ona też musi wystąpić o wyrobienie nowego dokumentu?
Zgodnie ze zmienionymi przepisami karty parkingowe wydane przed 1 lipca zachowają swoją ważność do dnia określonego jako data ważności karty, ale nie dłużej niż do 30 listopada br. To oznacza, że nawet jeżeli karta jest wydana na czas nieokreślony lub do końca tego roku, to i tak od 1 grudnia nie będzie uprawniać do parkowania na uprzywilejowanych miejscach postoju. Osoby dysponujące tymi kartami mają więc jeszcze trzy miesiące na wystąpienie o nowy dokument. Mniej czasu mają niepełnosprawni, którym karta wygaśnie wcześniej, np. 1 września, aby zachować ciągłość uprawnień, powinny szybciej złożyć wniosek o jej wydanie.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 ustawy z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1446).

Czy za wyrobienie karty trzeba zapłacić

Pan Andrzej będzie składał wniosek o wyrobienie nowej karty parkingowej. Za obecny dokument, który będzie ważny jeszcze do końca listopada musiał zapłacić 25 zł. Czy teraz też wymagana jest opłata?
Uzyskanie karty parkingowej, tak jak było to dotychczas, wymaga opłaty. Jej wysokość nie powinna przekroczyć 1 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego, podawanego przez GUS. Konkretną kwotę określa jednak w rozporządzeniu minister pracy i polityki społecznej. Ten wskazał, że ma ona wynosić 21 zł. Jest to więc o 4 zł mniej w porównaniu do wysokości opłaty, która obowiązywała jeszcze do końca czerwca.
Podstawa prawna
Par 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. poz. 843).

Czy potrzebne jest nowe orzeczenie

Czytelnik ma córkę, która ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane 1 czerwca br. Teraz chciałby złożyć wniosek o wyrobienie karty parkingowej. Czy po tym, jak zmieniły się zasady jej uzyskania, musi jeszcze raz wystąpić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o wydanie nowego dokumentu?
Co do zasady karta parkingowa przysługuje od 1 lipca na podstawie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego również od tej daty. Wszystkie osoby, które chcą uzyskać ten dokument, muszą więc ponownie stawić się przed powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności, aby znalazły się w nim wymagane przepisami wskazania. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie osób ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu, pod warunkiem, że wydane im orzeczenie jako przyczynę niepełnosprawności określa schorzenie oznaczone symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) oraz ma wskazanie do karty parkingowej na podstawie dotychczasowych przepisów. O nowe orzeczenie muszą w szczególności wystąpić osoby, którym dokument ten wygaśnie z mocy prawa 30 listopada. Tu również występuje wspomniany wyżej wyjątek odnoszący się do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w przypadku wystąpienia wymienionych wyżej schorzeń nie muszą ponownie stawać przed zespołem.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2 ustawy z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1446).

Czy dokument będzie wydany bezterminowo

Czytelniczka ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie się starała o wyrobienie karty parkingowej. Czy po zmianie przepisów dokument ten zostanie jej wydany na czas nieokreślony?
Od 1 lipca karty uprawniające do zostawienia samochodu na uprzywilejowanym miejscu są wydawane na okres ważności odpowiedniego orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. To oznacza, że jeżeli dokument potwierdzający dysfunkcję zdrowotną został wydany bezterminowo lub na okres przekraczający 5 lat, to i tak karta zostanie wydana wyłącznie na ten czas. Jednak w takim przypadku, aby uzyskać kolejną kartę, wystarczy złożenie wniosku o jej wyrobienie. Nie trzeba będzie występować o nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 5c ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z zm.).

Czy od decyzji odmownej można się odwołać

Pani Irena będzie się starała o wyrobienie nowej karty parkingowej. Obawia się jednak, że w związku z zaostrzeniem kryteriów, które trzeba spełnić do jej uzyskania, może nie otrzymać tego dokumentu. Czy w przypadku, gdy tak się faktycznie stanie, będzie mogła się odwołać?
Jeżeli osoba niepełnosprawna nie spełnia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w terminie 30 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje ją w formie pisemnej o odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem. Jak wyjaśnia biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) od tej decyzji nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno-techniczną, a jej uzyskanie jest konsekwencją posiadania orzeczenia zawierającego odpowiednie wskazania do posiadania tego dokumentu. Z kolei, gdy przewodniczący zespołu ustali, że osoba spełnia kryteria do korzystania z karty parkingowej, w ciągu 30 dni zawiadamia ją o terminie i miejscu odbioru karty. Nie oznacza to jednak, że w tym okresie nastąpi wydanie tego dokumentu. Zamówiony wcześniej blankiet karty parkingowej musi być jeszcze uzupełniony przez przewodniczącego o dane dotyczące osoby niepełnosprawnej, datę jej ważności, numer oraz nazwę organu wydającego. Karta musi też mieć naniesiony specjalny hologram. Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli zaś wniosek nie był składany przez osobę niepełnosprawną, na którą ma być wydana, jej odbioru dokonuje osoba, któraw jej imieniu starała się o ten dokument.
Podstawa prawna
Par 8-10 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. poz. 870).

Czy kartę parkingową wydaje starosta

Czytelnik będzie składał wniosek o nowy dokument pozwalający na zatrzymywanie samochodu na kopercie. Poprzednim razem wniosek oraz dokumenty składał w wydziale komunikacji starostwa. Czy teraz też powinien tam je złożyć?
Organami właściwymi do wydawania kart parkingowych są teraz powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek, którego druk jest określony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, trzeba złożyć do jego przewodniczącego. Formularz powinien być złożony osobiście przez osobę niepełnosprawną, ale od tej zasady są wyjątki. Nie dotyczy ona osób nie mających 18 lat, za którą wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun, osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, które pozostają pod władzą rodzicielską. Wymóg ten nie obowiązuje tez osób całkowicie ubezwłasnowolnionych niepozostających pod opieką rodziców oraz osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. Do wniosku trzeba dołączyć fotografię odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby oraz dowód uiszczenia opłaty za wyrobienie karty. Natomiast do wglądu należy przedstawić prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, jej stopniu lub o wskazaniu do ulg i uprawnień.
Podstawa prawna
Par 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. poz. 870).