Taką zmianę przewiduje rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. poz. 2285), które zastąpi obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy z 2005 r. Te zaś przewidują cztery rodzaje kontroli przeprowadzanych przez służby wojewody: kompleksową, problemową (obejmującą wybrany obszar działalności podmiotu), doraźną (która ma miejsce głównie wtedy, gdy wojewoda otrzyma informacje o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem podmiotu) oraz sprawdzającą (badającą, czy i w jaki sposób są wykonywane zalecenia pokontrolne).
Nowe rozporządzenie zakłada rezygnację właśnie z tego ostatniego typu kontroli, o co postulowały same urzędy wojewódzkie. Nie oznacza to jednak, że służby wojewody przestaną w ogóle weryfikować, czy wydane zalecenia zostały zrealizowane, bo będzie się to odbywać przy okazji kontroli kompleksowych oraz doraźnych.
Co ważne, nowe przepisy wprowadzają istotną zmianę w odniesieniu do częstotliwości przeprowadzania kontroli kompleksowej – zamiast co trzy lata, będzie ona przeprowadzana nie rzadziej niż raz na cztery lata. Jednocześnie za spełnienie wymogu dotyczącego odbycia kontroli kompleksowej będzie uznawana sytuacja, gdy dana jednostka miała w ciągu kolejnych czterech lat minimum trzy kontrole problemowe lub doraźne.
Kolejna modyfikacja, którą wprowadza rozporządzenie, dotyczy podmiotów podlegających nadzorowi ze strony wojewody. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku zostały dopisane noclegownie, ogrzewalnie, mieszkania chronione oraz rodzinne domy pomocy.
Tak jak do tej pory służby wojewody będą miały prawo przeprowadzać kontrole również w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich w stosunku do wykonywanych przez nie zadań z obszaru pomocy społecznej, a także w podmiotach niepublicznych, które realizują je na podstawie umowy zawieranej z organami administracji rządowej i samorządowej.
Inna zmiana w porównaniu z dotychczasowymi przepisami jest związana z rozszerzeniem listy kierunków studiów, ukończenie których jest wymagane do zajmowania stanowiska inspektora upoważnionego do wykonywania w jednostkach podlegających kontroli odpowiednich czynności.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 2 stycznia 2021 r.